Kontakt

Przedsiębiorstwo Usługowe
„OIKOS” Sp. z o.o.
80-306 Gdańsk, ul. Polanki 59/1

Zapytania:

oikos@gd.onet.pl 
eoikos@onet.eu

tel:(58) 5523785

Inne informacje o Spółce:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000053861

Zasady zawierania umów na wykonanie opracowań, analiz, ekspertyz, prac geologicznych i innych opisanych na stronie:

1. Podstawą uruchomienia procedury zawierania umowy jest pisemne zapytanie przesłane
    pocztą lub drogą mailową

 2. Udzielona przez P.U. OIKOS Sp. z o.o. pisemna odpowiedź jest wstępną propozycją
     sposobu wykonania prac, terminów, ceny oraz warunków odbioru i płatności.

 3. W oparciu o dalsze, pisemne negocjacje i uzgodnienia formułowany jest projekt umowy.

 4. Po akceptacji przez zainteresowane strony treści umowy jest ona podpisywana przez
     Zamawiającego
i przesyłana do podpisania przez Wykonawcę.