rok założenia logo  
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych arrow Zakup filmów arrow Licencja  
 
Informacja o ciasteczkach
Menu
Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych
Magazyn ZAGROŻENIA
Filmy edukacyjne
Filmy prezentacyjne
Dokumentacje ekologiczne: operaty, raporty o oddziaływaniu, wnioski, przeglądy
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych
Projekty rekultywacji
Badania środowiskowe
Ratownictwo ekologiczne
Dokumentacje bezpieczeństwa
Opinie, ekspertyzy, konsultacje
O nas
Licencja PDF Drukuj

 Licencja 

§ 1. Przedsiębiorstwo Usługowe OIKOS Sp. z o.o.  w Gdańsku, ul. Polanki 59/1, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053861, REGON 8413658, NIP 584-020-37-71; kapitał zakładowy 50 000,00 zł, zwane dalej „Oikos”, oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw majątkowych i intelektualnych do filmów szkoleniowych z zakresu zwalczania rozlewów olejowych na wodach powierzchniowych, oznaczonych numerami kodowymi od 001 do 026 o tytułach wyszczególnionych na stronie www.e-oikos.pl, zwanych dalej „Filmami Szkoleniowymi”, wyprodukowanych w ramach przedsiębiorstwa „Oikos”, że są one samodzielnymi i oryginalnymi utworami, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, jak też, że jest wyłącznie uprawnione do udzielania licencji dotyczących „Filmów Szkoleniowych” osobom trzecim. 

§ 2. Treść „Filmów Szkoleniowych” oparta jest na najlepszej wiedzy i doświadczeniu autora scenariuszy i powinna być uważana za pomocnicze narzędzie wspomagające procesy decyzyjne podejmowane w czasie działań ratowniczych, prowadzonych w celu usuwania lub minimalizacji skutków rozlewów olejowych na wodach powierzchniowych. „Oikos” nie bierze jednak odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji skuteczności działań podejmowanych w oparciu o wiedzę zawarta w filmach, które zależą od konkretnych okoliczności faktycznych, przyjętych procedur dotyczących procesów decyzyjnych, kompetencji personelu oraz innych czynników zewnętrznych. 

§ 3. Z chwilą zapłaty przez nabywcę, zwanego dalej „Użytkownikiem”, ceny tytułem praw do „Filmów Szkoleniowych”, na którą składają się: cena nośnika oraz opłata licencyjna z tytułu korzystania z „Filmów Szkoleniowych” na warunkach określonych niniejszą Licencją, „Oikos” przenosi na rzeczUżytkownika” własność nośnika „Filmów Szkoleniowych” oraz udziela „Użytkownikowi” niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z nich na terenie Polski,  zgodnie z poniższymi postanowieniami.

 § 4. Niniejsze warunki Licencji nie przenoszą na „Użytkownika” autorskich praw majątkowych do „Filmów Szkoleniowych”, a każde korzystanie niedozwolone warunkami niniejszej Licencji będzie traktowane jako naruszenie tych praw. Wykonując prawa wynikające z niniejszej Licencji „Użytkownik” jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną „Filmów Szkoleniowych”. 

§ 5. Licencja podlega udostępnieniu na stronie www.e-oikos.pl wraz z ofertą „Filmów szkoleniowych”. „Użytkownik” akceptuje postanowienia niniejszej Licencji wraz ze złożeniem zamówienia na wybrany lub wybrane przez siebie „Filmy szkoleniowe”, przy czym przyjmuje się, że złożenie zamówienia jest równoznaczne zapoznaniu się z Licencją i akceptacji warunków Licencji. W przypadku umów zawieranych z konsumentem na odległość, w rozumieniu przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, otworzenie oryginalnego opakowania dostarczonego „Filmu Szkoleniowego” jest równoznaczne z rozpoczęciem wykonywania przez „Użytkownika” praw z niniejszej Licencji i akceptacji jej warunków. 

 § 6. Na podstawie niniejszej Licencji „Użytkownik” nabywa prawo do wielokrotnego wyświetlania i odtwarzania „Filmów Szkoleniowych” celem kształcenia osobistego, kształcenia pracowników oraz osób fizycznych, którymi posługuje się przy prowadzeniu działalności lub którym powierza czynności składające się na tę działalność. Uprawnienie powyższe nie rozciąga się na osoby zatrudnione, bez względu na podstawę prawną świadczonej pracy lub czynności, w podmiotach powiązanych kapitałowo lub gospodarczo, jak też na kontrahentów „Użytkownika”. Licencja obejmuje również prawo do wyświetlania i odtwarzania „Filmów Szkoleniowych” w celach niekomercyjnych, w ramach prowadzonego programu kształcenia, przez jednostki organizacyjne o statusie placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz przez uczelnie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. 

§ 7. Wykonywanie praw z Licencji może się odbywać wyłącznie przy użyciu oryginalnego nośnika nabytego od „Oikos”. „Oikos” udziela 12-miesięcznej rękojmi na wady fizyczne nośnika DVD, z wyłączeniem wad powstałych na skutek eksploatacji niezgodnej z powszechnie przyjętymi zasadami eksploatacji nośników DVD. Odpowiedzialność Oikos z tytułu wad fizycznych nośnika ograniczona jest wyłącznie do wymiany nośnika na wolny od wad, z wgranym takim samym filmem. 

§ 8. „Użytkownik” nie może wykonywać żadnych uprawnień nabytych na podstawie Licencji w jakikolwiek sposób, który skierowany byłby głównie na uzyskanie korzyści handlowej lub pieniężnego wynagrodzenia przeznaczonego na cele prywatne. 

§ 9. "Użytkownik" nie jest upoważniony do udzielania sublicencji, jak również oddania „Filmów Szkoleniowych” osobom trzecim do korzystania na podstawie innego tytułu prawnego, w tym użyczenia, dzierżawy, sprzedaży, lesingu, jak też przelewu praw użytkownika na podmioty inne niż „Użytkownik”. 

 § 10. Rozpowszechnianie „Filmów Szkoleniowych” lub ich publiczna prezentacja, rozumiana jako wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie   w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego lub do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wymagają odrębnej umowy zawartej z „Oikos” i następują za odrębnym wynagrodzeniem na rzecz „Oikos”. 

§ 11. „Użytkownik” nie może utrwalać, zwielokrotniać, reprodukować, opracowywać edytorsko lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować w jakiejkolwiek części nabytych „Filmów Szkoleniowych” i/lub nośników, niezależnie od formy, standardu lub formatu. Nie jest także uprawniony bez uprzedniej, wyraźnej zgody „Oikos” do tłumaczenia „Filmów Szkoleniowych”, dokonywania przeróbek, adaptacji lub wykonywania innych praw zależnych w rozumieniu  treści, obrazów, przykładów itp., celem ich dalszej publikacji, przedruku, wyświetlania, publicznej prezentacji lub innego wykorzystania w innych celach niż użytek dozwolony niniejszą Licencją, jak też przetwarzania w celu wykonywania kompilacji (łączenie fragmentów filmów w sposób inny niż oryginalny, łączenie z innymi autorskimi materiałami, wykonywanie i wykorzystywanie stopklatek, zrzutów ekranowych, plansz, itp) przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

 § 12. Użytkownik nie ma prawa wprowadzania „Filmów Szkoleniowych” do pamięci komputera lub do pamięci innych podobnych urządzeń oraz udostępniania „Filmów Szkoleniowych” na komputerach celem umożliwienia sieciowego korzystania. 

§ 13. Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez „Użytkownika”. W takim przypadku szkoda wywołana naruszeniem lub dalsze korzystanie mogą być podstawą roszczeń „Oikos” określonych obowiązującymi przepisami prawa. 

 § 14. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. 

§ 15. Zmiana postanowień Licencji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 § 16. Wszelkie spory związane z zawarciem, interpretacją lub wykonywaniem Licencji będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla siedziby „Oikos”. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania, jeśli użytkownikiem jest konsument w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 § 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Licencją będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.. 

 

 
 
Top! Top!